, г.
giweather joomla module

Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo ma zaszczyt zaprosić na obrady X Sesji Rady Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 (poniedziałek) o godzinie 13.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2031 - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak reakcji Wójta Gminy Jonkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamkniecie obrad.