, г.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie. 

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 4 lata.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak ukarania zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • co najmniej 5 letni staż pracy w co najmniej jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U z 2018r. poz. 1983 ze zm.)
 • autorska pisemna koncepcja realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju  Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie na najbliższe 4 lata w powiązaniu z lokalnymi uwarunkowaniami i specyfikacją Gminy Jonkowo oraz działalnością pozostałych instytucji.

 Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego oraz ustaw: - o finansach publicznych, - o samorządzie gminnym, - o prowadzeniu działalności kulturalnej, - o organizowaniu imprez masowych, - Kodeks pracy, - Prawo zamówień publicznych, - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,organizowanie w oparciu o bazę ośrodka przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie budżetu,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 • biegła znajomość obsługi komputerów, aplikacji biurowych,
 • kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,prawo jazdy kat. B. i dysponowanie samochodem,
 • umiejętność obsługi sprzętu nagłaśniającego, rejestrującego dźwięk i obraz,
 • doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
 • znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

 

Szczegóły naboru znajdują się na stronach BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Gminy Jonkowo.